Obowiązek alimentacyjny to jeden z podstawowych obowiązków ciążących na rodzicach. Odnosi się do niego szereg przepisów polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (w skróci k.r.o.), a art. 133 § 1 tego aktu wskazuje wprost, że “rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Coraz więcej spraw dotyczących wspomnianego obowiązku ma charakter transgraniczny (z takowymi mamy do czynienia na przykład w przypadku, kiedy jeden z rodziców jest obcokrajowcem bądź wtedy, gdy dziecko zamieszkuje na terenie innego państwa niż rodzic), a wiele osób nie wie, czy zmiana miejsca zamieszkania dziecka i jego wyjazd za granicę w celu stałego tam pobytu wiąże się z utrzymaniem czy uchyleniem tego obowiązku.

Zakres obowiązku alimentacyjnego

Już na samym początku należy wskazać, że to, czy na rodzicu ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, nigdy nie jest uzależnione od miejsca pobytu tego ostatniego. Fakt ten oznacza, że nawet wyjazd dziecka za granicę nie stanowi powodu, dla którego owy obowiązek ulegnie uchyleniu. Powinność zapewnienia potomkowi właściwych warunków do życia i rozwoju wynika po prostu z bycia rodzicem.

Orzeczenia polskich sądów

Jeżeli sprawa alimentacyjna została rozpatrzona przez sąd orzekający na terytorium Polski, to skutkiem tego osoba, która w wyniku wydanego orzeczenia została zobowiązana do świadczenia alimentów na rzecz dzieci, powinna wypełniać ten obowiązek niezależnie od tego, czy dzieci te przebywają w kraju czy nie. Nawet, jeśli potomek zamieszkuje na stałe w państwie, w którym obowiązuje inny system prawny (na przykład w UK, gdzie panuje system anglosaski), to jest on uprawniony do tego, aby na mocy wyroku polskiego sądu otrzymywać alimenty od rodzica. Wiele osób pozostaje w błędnym przekonaniu, że przeprowadzka dziecka do obcego państwa sprawi, że polski wyrok utraci moc. Nie jest to jednak prawdą, a wynikające z tego ostatniego obowiązki nadal ciążą na zobowiązanym.

Podwyższenie alimentów

O podwyższenie alimentów zasądzonych przez sąd polski można, w określonych przypadkach, starać się również za granicą. Jeżeli powodowi bądź jego przedstawicielowi (w przypadku dziecka małoletniego) uda się wykazać, że owe podwyższenie jest zasadne, to wraz w wydanym orzeczeniem polski wyrok utraci moc.

Garść informacji na temat obowiązku alimentacyjnego

Na koniec należy również wspomnieć, że ciążący na rodzicach obowiązek alimentacyjny to wbrew powszechnemu przekonaniu nie tylko zobowiązanie do świadczeń pieniężnych na rzecz dziecka, które nie pozostaje pod ich opieką, ale także wszelkie starania o charakterze osobistym, które maja na celu zapewnienie potomkowi należytego wychowania i utrzymania. Warto o tym pamiętać i nie ograniczać się wyłącznie do świadczeń pieniężnych.

Jeżeli jesteśmy uczestnikiem sprawy alimentacyjnej o charakterze transgranicznym, to zastanówmy się nad skorzystaniem z pomocy wykwalifikowanego prawnika. Tego rodzaju postępowania są z reguły wysoce skomplikowane. Z tego powodu wsparcie fachowca nierzadko okazuje się niezbędne