Kwestie dotyczące alimentów są uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Obowiązek alimentacyjny obciążą krewnych w linii prostej. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest obowiązek alimentacyjny wobec dzieci. Konieczność płacenia alimentów na rzecz dzieci istnieje do momentu, w którym dziecko nie może utrzymać się samodzielnie. Pełnoletniość dziecka nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Jeżeli dziecko po osiemnastym roku życia kontynuuje naukę, rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów. 

W państwie polskim, w większości wypadków po rozwodzie rodziców, lub po zakończeniu związku partnerskiego dzieci zostają przy matce. Obowiązkiem alimentacyjnym obciążony zostaje ojciec. Nie ma tutaj żadnego znaczenia czy związek dwojga ludzi był zalegalizowany czy też nie. 

Alimenty zasądzane są przez sąd rejonowy, do którego wpłynął pozew o alimenty. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie samo wnosi pozew, w przeciwnym wypadku to matka reprezentuje dziecko w sądzie jako jego przedstawiciel ustawowy i w jego imieniu składa pozew – należy jednak tutaj pamiętać, iż w pozwie jako powoda wskazujemy dziecko na rzecz którego alimenty mają być zasądzone. Pozew powinien być złożony w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego (ojca, od którego chcemy wyegzekwować alimenty) lub dziecka. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego istnieje możliwość dokonania wyboru sądu. 

W pozwie o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego należy wskazać powoda (dziecko, na rzecz którego alimenty mają być zasądzone), pozwanego (ojca) oraz ich adresy zamieszkania. W pozwie należy wskazać kwotę żądanych alimentów – istotnym jest fakt, iż podaje się sumę świadczeń rocznych. Jeżeli domagamy się alimentów w wysokości 1 000,00 zł miesięczne, wartość żądanych alimentów powinna być określona jako 12 000,00 zł (1 000,00 zł pomnożone przez 12 miesięcy). W pozwie powinno się zawrzeć żądanie o nadanie wyrokowi natychmiastowej wykonalności, dzięki której pomimo braku prawomocności wierzyciel alimentacyjny może domagać się zasądzonej mu kwoty wierzytelności. Istotnym elementem pozwu o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego jest uzasadnienie. W uzasadnieniu należy opisać sytuację majątkową rodzica opiekującego się dzieckiem jak i rodzica od którego żąda się alimentów. Należy wskazać wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka. Do pozwu należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny, a więc rachunki, paragony, faktury, zaświadczenie o zarobkach. Można wnieść o przesłuchanie świadków w sprawie. Pozew należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Jako załączniki dodatkowo należy przedstawić akt urodzenia dziecka, odpis wyroku sądowego lub separacji lub w przypadku jeżeli dziecko pochodzi ze związku partnerskiego oświadczenie o uznaniu dziecka lub odpis wyroku ustalający ojcostwo. 

Sąd na rozprawie sądowej zasądza alimenty posiłkując się zebranym materiałem dowodowym, który uwzględnia potrzeby dziecka oraz sytuację finansową i możliwości zarobkowe zobowiązanego, czyli ojca. 

Jeżeli ojciec pomimo zasądzonych alimentów uchyla się od ich płacenia, dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy może wystąpić do komornika o egzekucję alimentów. Egzekucja odbywa się z majątku dłużnika alimentacyjnego.