W Polsce pod pojęciem faktura rozumie się dokument wystawiany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odróżnieniu od rachunku wystawianego w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej.

Do wystawiania faktur w Polsce obowiązani są, co do zasady, podatnicy podatku VAT dokonujący czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Najczęściej będą to po prostu podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i dokonujący sprzedaży towarów i usług. Nie należy jednak zapominać, że za podatników podatku VAT w Polsce uznawane są nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, a sprzedaż towarów i usług to nie jedyne czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Wśród czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce wymienić można również eksport czy import towarów, transakcje wewnątrzwspólnotowe czy opodatkowanie towarów pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej. Dokonywanie takich transakcji również obarczone jest określonymi obowiązkami dokumentacyjnymi, w tym fakturowania.

Jak wspomniano wyżej, obowiązek fakturowania spoczywa, co do zasady, na podatnikach dokonujących czynności zbycia towarów lub usług. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje jednak przypadki kiedy do wystawiania faktur obowiązani będą nabywcy. Jako przykład można tutaj wymienić obowiązek wystawienia faktur przez nabywców produktów rolnych od tzw. rolników ryczałtowych czy też wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika.

Wystawianie faktur w Polsce określają w sposób szczegółowy przepisy Działu XI Dokumentacja (Rozdział 1 Faktury) wspomnianej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy te określają kto obowiązany jest do wystawiania faktur, w jakim terminie i jakie elementy powinna zawierać faktura. Przepisy te regulują też takie kwestie jak wystawianie faktur w przypadku uprzedniego zarejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, wystawianie faktur zaliczkowych, korygujących, not korygujących, duplikatów faktur czy wystawianie faktur elektronicznych.

Zwrócić należy uwagę, że w zależności od rodzaju transakcji, różne mogą być nie tylko terminy wystawiania faktur ale również elementy, które faktura musi zawierać.

Z powyższego wynika, że wystawianie faktur w związku ze swoją aktywnością jako podatnika podatku VAT w Polsce wcale nie jest rzeczą łatwą i oczywistą. Mnogość różnego rodzaju elementów, które musi zawierać faktura w zależności od tego kto i w jakich okolicznościach dokonuje transakcji, różnorodność terminów wystawiania faktur, dodatkowe regulacje dotyczące wystawiania faktur wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych powodują, że wystawianie faktur w Polsce jest materią skomplikowaną. Przy czym im bardziej rozbudowana i skomplikowana działalność gospodarcza tym większa różnorodność zasad dotyczących fakturowania.

Zwrócić jeszcze należy uwagę, że na wszystkich podatnikach w Polsce (nie tylko podatnikach VAT) ciąży obowiązek przechowywania dokumentacji pozwalającej na określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Obowiązek ten dotyczy zatem również przechowywania tych wszystkich faktur, które mają wpływ na określenie wysokości podatku. Dokumentację przechowywać należy do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.