Każda osoba, która decyduje się na sprzedaż nieruchomości w Polsce (domu, mieszkania czy też działki) musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia różnego rodzaju kosztów. Należy mieć na uwadze fakt, że koszty te ponosi się przed faktycznym dokonaniem transakcji, a więc przed otrzymaniem zapłaty za daną nieruchomość. 

Największym obciążeniem jakie ponosi osoba sprzedająca nieruchomość w Polsce jest kwota podatku, którą należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Podatek ten wynosi 19 % od dochodu ze sprzedaży – a więc stanowi różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży nieruchomości a kwotą jej zakupu. Dochód ze sprzedaży podlega obniżeniu o koszty związane z remontem danej nieruchomości – przy czym na potrzeby Urzędu Skarbowego należy udokumentować koszty remontu np. w  postaci faktur VAT, rachunków. Odliczeniu podlegają również koszty notarialne. 

Wartość podatku do zapłaty najlepiej zobrazować na przykładzie.

Przykład 

Jan Kowalski nabył dom w styczniu 2017 r. za kwotę 300 000,00 zł, koszty notarialne związane z zakupem nieruchomości wynosiły 8 000,00 zł. Pan Kowalski wyremontował zakupioną przez siebie nieruchomość za kwotę 45 000,00 zł (na wszystkie poniesione wydatki posiada odpowiednie rachunki). W styczniu 2018 r. sprzedał nieruchomość za kwotę 400 000,00 zł. W jakiej wysokości podatek Pan Kowalski musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego?

podstawa opodatkowania: 400 000,00 zł – 300 000,00 zł – 45 000,00 zł – 8 000,00 zł = 47 000,00 zł

podatek do zapłaty: 47 000,00 zł x 19% = 8 930,00 zł

Odpowiedź: Pan Jak Kowalski zapłaci 8 930,00 zł podatku. 

 

Podatek rozlicza się za pomocą formularza PIT 37.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podatek od nieruchomości podlega zapłacie jeżeli pomiędzy datą sprzedaży nieruchomości a datą jej nabycia (data zakupu lub otrzymania spadku/darowizny) nie minęło 5 lat. Okres ten liczy się od roku następującego po roku od nabycia nieruchomości. Przykładowo dla nieruchomości otrzymanej w spadku w lutym 2015 r., czas po którym można sprzedać nieruchomość bez konieczności odprowadzania podatku minie w roku 2021. 

Polskie przepisy prawne dają możliwość uchronienia się od zapłaty podatku, jeżeli kwotę ze sprzedaży nieruchomości w całości przeznaczymy w ciągu 2 najbliższych lat  podatkowych na cele mieszkaniowe.

Oprócz podatku dochodowego sprzedawca domu w Polsce ponosi koszty związane z wystawieniem ogłoszenia o sprzedaży. Obecnie najbardziej popularne jest wystawienie ogłoszenia w Internecie. Serwisy internetowe za wstawienie ogłoszenia pobierają opłaty sięgające kilkuset złotych. Sprzedaż domu może odbywać się również za pośrednictwem wykwalifikowanych pośredników, którzy za sprzedaż nieruchomości pobierają prowizję sięgającą 2-5 % wartości ceny transakcji. 

Przy sprzedaży nieruchomości ponoszone są również wydatki związane z rezygnacją z usług telekomunikacyjnych czy też mediów – należy pamiętać, że umowy na dostawę energii elektrycznej, Internetu, telefonu zawierane są na określony czas. Ich wcześniejsze wypowiedzenie wiąże się z koniecznością zapłaty kar umownych. 

Dodatkowo mogą wystąpić koszty opcjonalne. Takim kosztem są koszty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości. W Polsce zazwyczaj ponosi je kupujący, natomiast polskie przepisy prawne nie określają kto te koszty powinien ponieść. Strony mogą ustalić, ze koszty ponosi sprzedający. Koszty notarialne są uzależnione od wartości nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że określone ustawą o notariacie stawki są stawkami maksymalnymi – zawsze warto podjąć z notariuszem negocjacje. 

Każda osoba (zarówno Polak jak i obcokrajowiec), która planuje sprzedaż nieruchomości w Polsce powinna zapoznać się z planowanymi kosztami jakie będzie musiała ponieść.