Każda osoba (zarówno Polak jak i cudzoziemiec), która planuje nabyć nieruchomość w Polsce musi liczyć się z koniecznością przejścia przez pewną procedurę.

Po znalezieniu idealnego mieszkania, domu lub działki należy sprawdzić jej stan prawny oraz ewentualne zadłużenie. W tym celu należy znać numer księgi wieczystej danej nieruchomości. Aktualnie na stronie ministerstwa finansów znajduje się ogólnie dostępna wyszukiwarka ksiąg wieczystych, dzięki której w bardzo prosty sposób możemy nabyć informację o stanie prawnym danej nieruchomości. Oprócz ksiąg wieczystych należy zweryfikować (w przypadku domu oraz mieszkania) czy pod danym adresem nie jest nikt zameldowany oraz czy zostały przez dotychczasowego właściciela pokryte wszystkie opłaty administracyjne (np. czynsz).

Po wybraniu nieruchomości oraz zweryfikowaniu jej stanu prawnego należy zawrzeć umowę przedwstępną – umowę przyrzeczenia sprzedaży (w umowie tej należy określić kwotę za którą zbywca zobowiązuje się sprzedać nieruchomość, a nabywca kupić, datę do której powinna być zawarta umowa ostateczna,  datę, w której zbywca zobowiązuje się opuścić nieruchomość, stan techniczny nieruchomości oraz ewentualne naprawy do których zobowiązany jest sprzedający). Umowa przedwstępna może być zawarta w formie umowy cywilnoprawnej, jednak dla bezpieczeństwa stron lepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia opłaty tzw. taksy notarialnej. Choć polskie przepisy nie wskazują jasno, na której stronie umowy ciążą koszty zakupu nieruchomości – przyjmuje się, że koszty te pokrywane są przez stronę kupującą. Zawarcie umowy przedwstępnej wiąże się również z koniecznością zapłaty zaliczki lub zadatku na zakup nieruchomości. Należy pamiętać, że zaliczka podlega zwrotowi, natomiast zadatek jest bezzwrotny.

Czas, pomiędzy zawarciem umowy przedwstępnej oraz końcowej jest czasem, w którym strony muszą zrealizować ciążące na niej obowiązki. Strona sprzedająca powinna w tym czasie dokonać napraw, modernizacji, do których się zobowiązała w umowie przedwstępnej oraz opuścić we wskazanym terminie nieruchomość. Natomiast strona kupująca powinna pozyskać źródła finansowania zakupu nieruchomości – np. kredyt.

Zakup nieruchomości finalizowany jest w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Czynność zakupu nieruchomości wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Oprócz kwoty należnej sprzedającemu za nieruchomość, strona kupująca pokrywa koszt taksy notarialnej, podatek od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2 % od wartości nieruchomości (podatek ten nie występuje, w przypadku nieruchomości nabywanej z rynku pierwotnego prosto od dewelopera), opłaty za dokonanie zmian wpisów w księdze wieczystej. 

Po sfinalizowaniu zakupu należy pamiętać o poinformowaniu właściwego Urzędu Miasta lub Gminy o nabyciu nieruchomości (celem zapłaty podatku od nieruchomości), należy również poinformować elektrownię, gazownię, zakład komunalny – w przypadku mieszkań wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.

Kwestie związane z nabyciem nieruchomości w Polsce regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.