Majątek stanowiący własność małżeńską może być podzielony przed rozwodem, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu.  Doświadczenie jednak pokazuje, że byli małżonkowie decydują się na podział majątku wspólnego po przeprowadzonej rozprawie rozwodowej. Nieważne czy podział majątku dotyczy Polaków czy obcokrajowca, który zdecydował się na rozwód z osobą polskiego pochodzenia reguły są takie same, o ile podział majątku następuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z artykułem 51 ustawy “Prawo prywatne międzynarodowe” relacje majątkowe oraz osobiste pomiędzy małżonkami każdorazowo podlegają wspólnemu prawu ojczystemu. W przypadku braku wspólnego prawa ojczystego stosuje się prawo Państwa na terenie którego byli małżonkowie mieszkali przed rozwodem lub w przypadku braku wspólnego kraju zamieszkania bierze się pod uwagę państwo, gdzie byli małżonkowie posiadali miejsce pobytu. 

Po ustaniu wspólności majątkowej na skutek rozwodu przyjmuje się zasadę, iż majątek stanowiący wspólną własność byłych małżonków powinien być podzielony w udziale po 50 %. Równy udział w majątku byłych małżonków jest zasadą, i wynika on z więzów gospodarczych oraz osobistych występujących pomiędzy małżonkami. Zgodnie z polskim prawem małżeństwo powinno działać na rzecz dobra rodziny oraz okazywać wzajemną pomoc, dlatego nawet pomimo różnić finansowych występujących podczas tworzenia majątku wspólnego uznaje się zasadę równego podziału. Oczywiście od tej zasady istnieją wyjątki. Przesłanką taką jest sytuacja gdy jeden z małżonków w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się do powstawania majątku wspólnego np. poprzez hazard, uzależnienia (alkoholizm, nakrakania) czy dokonywanie ryzykownych operacji finansowych. 

W sytuacji gdy jeden z byłych małżonków nie godzi się na równy podział majątku może zastosować dwa rozwiązania:

– zawarcie ugody z byłym małżonkiem,

– sprawa sądowa.

Zawarcie ugody z małżonkiem jest zdecydowanie prostszym oraz tańszym sposobem na dokonanie podziału majątku od przeprowadzenia potencjalnej sprawy sądowej. W przypadku ugody ważne jest zgodne porozumienie małżonków zawarte na piśmie. Owszem zdarzają się sytuacje, gdy drugi małżonek (któremu ma przypaść mniejszy udział w majątku wspólnym) nie godzi się na zawarcie ugody. W takich sytuacjach warto podjąć negocjacje lub mediację z byłym małżonkiem i starać się go przekonać, że zawarcie ugody przyniesie dla niego o wiele więcej korzyści niż długotrwałe i kosztowne sprawy sądowe. Wielu byłym małżonkom udało się ostatecznie zawrzeć ugody pomimo, iż początkowo nic nie wskazywało aby doszli do porozumienia. 

W sytuacji, gdy jednak ugoda nie jest możliwa pozostaje przeprowadzenie rozprawy sądowej. Dla jej zainicjowania konieczne jest wezwanie byłego małżonka do podziału majątku wspólnego, w wezwaniu należy jasno zawrzeć propozycję podziału nieruchomości, rzeczy materialnych oraz środków finansowych. Dodatkowo osoba, która występuje z roszczeniem powinna udowodnić ustawowe przesłanki, które uprawniają do nierównego podziału majątku – do których zaliczamy wymienione powyżej uzależnia czy ryzykowne lub lekkomyślne rozporządzanie majątkiem.  Zdarzają się sytuacje, w których jeden z małżonków może być całkowicie pozbawiony prawa do majątku wspólnego. Należy jednak pamiętać, że sprawy sądowe wiążą się z kosztami. Często również są długotrwałe i stresogenne dla osób w nich uczestniczących.  W sytuacji podziału majątku z byłym małżonkiem warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych prawników, którzy w naszym imieniu dokonają wszelkich formalności.