Wykonywanie działalności gospodarczej niezależnie od jej formy potrzebuje zarejestrowania we właściwym rejestrze przedsiębiorców. W Polsce obowiązują trzy rejestry przedsiębiorców Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Rejestr Przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli nie masz polskiego obywatelstwa zaś pragniesz prowadzić biznes w Polsce, masz prawo podejmować oraz prowadzić działalność gospodarczą. Możesz też otworzyć oddział bądź przedstawicielstwo w Polsce własnej spółki lub oferować bądź świadczyć czasowo własne usługi.

Czym jest ewidencja działalności gospodarczych?
CEIDG stanowi zbiór wszelkich inwestorów, jacy są osobami fizycznymi oraz funkcjonują na obszarze Polski. Ewidencja działalności gospodarczych realizowana jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym poprzez ministra właściwego do spraw gospodarki W CEIDG trzeba zarejestrować spółkę cywilną i indywidualne wykonywanie działalności gospodarczej (samozatrudnienie).

W wypadku doboru działalności w postaci spółki osobowej lub kapitałowej ewidencji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarządzanym poprzez sądy rejonowe odpowiednie ze względu na siedzibę zakładanej firmy. Osoby zewnętrzne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Terenie Gospodarczym, jakie mogą czerpać ze swobody przedsiębiorczości na bazie umów zawartych poprzez owe kraje ze Wspólnotą Europejską oraz jej państwami członkowskimi, mogą podejmować oraz prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych regułach jak obywatele polscy. Osoby z krajów nienależących do Unii Europejskiej, w tymże mieszkańcy Ukrainy mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, pod warunkiem, iż zrealizują kryteria prawne, a zatem mają odpowiednie zezwolenie na pobyt.

Czym jest KRS?
Krajowy Rejestr Sądowy to baza informacji, w jakiej zapisują się przedsiębiorcy. Rejestr składa się z trzech niezależnych katalogów. W konkretnych katalogach muszą zapisać się przedsiębiorcy, dłużnicy niewypłacalni, stowarzyszenia, pozostałe organizacje socjalne, profesjonalne, fundacje i państwowe zakłady opieki zdrowotnej. Zadaniem KRS jest udzielenie danych o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (np. spółki), najistotniejszych elementach jego sytuacji finansowej i jego reprezentacji.

Rejestr Przedstawicielstw Przedsiębiorców Zagranicznych
Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć własne przedstawicielstwa w Polsce. Stworzenie takiego typu formy działalności gospodarczej potrzebuje wpisu do rejestru przedstawicielstw inwestorów zagranicznych, wykonywanego poprzez ministra gospodarki. Przy zakładaniu spółki w postaci oddziału zagranicznego danym warunkiem pochodzącym z ustawy jest także to, żeby obszar działalności konkretnego oddziału na obszarze Polski nie był większy, aniżeli działalność spółki wykonywanej już poprzez obcokrajowca w państwie ojczystym.