Pozew o rozwód

Zgodnie z polskimi przepisami rozwód następuje w sytuacji gdy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Zapoczątkowanie procesu rozwodowego następuje wraz ze złożeniem pozwu o rozwód do sądu przez jednego z małżonków. Bardzo często w napisaniu pozwu rozwodowego pomaga wyspecjalizowany pełnomocnik (adwokat lub radca prawny), który na późniejszym etapie reprezentuje powoda w sądzie.

Pozew o rozwód powinien być złożony na piśmie. W pozwie należy zawrzeć żądanie małżonka o rozwiązanie małżeństwa. W pozwie dodatkowo musi znaleźć się informacja o okolicznościach zawarcia związku małżeńskiego oraz o przyczynach i okolicznościach jego rozpadu. Złożenie pozwu związane jest w wniesieniem opłaty w wysokości 600,00 zł. Pozew składa się w 3 egzemplarzach – jeden dla pozwanego, drugi na powoda, trzeci pozostaje w aktach sądu.

Polskie prawo daje możliwość zakończenia związku małżeńskiego w dwojaki sposób:

– bez orzekania o winie,

– z orzekaniem o winie jednego z małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie następuje w sytuacji gdy małżonkowie  zgodnie ustalą, że nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego i nie chcą wykazywać winy drugiej strony. Oczywiście, w przypadku tego typu rozwodu dochodzi do rozprawy sądowej, jednak cały proces jest krótkotrwały. Podczas rozprawy sądowej są ustalone takie kwestie jak podział majątku lub opieka nad dziećmi. Oczywiście kwestie te mogą być ustalone przed rozprawą sądową i wniesione na pozwie o rozwód. Koszty rozprawy rozwodowej są dzielone na obie strony. Obie strony mogą żądać alimenty na siebie lub dzieci.

Rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków jest procesem długotrwałym oraz kosztownym. Następuje w sytuacji gdy jedna strona stara się obarczyć winą za rozpad małżeństwa drugą. Z tego typem rozwodu mamy do czynienia w przypadku zdrad, alkoholizmu czy przemocy fizycznej lub psychicznej. O tym, która strona zostanie obarczona winą decyduje sąd na podstawie zabranego materiału dowodowego. W przypadku tego typu rozwodu osoba, która została obarczona winą za rozpad małżeństwa nie może ubiegać się o alimenty od drugiej strony, nawet w sytuacji problemów finansowych.

Rozwód wiąże się z poniesieniem kosztów:

– złożenie pozwu rozwodowego – 600,00 zł,

– złożenie wniosku o podział majątku – 1 000,00 zł,

– opinia środowiskowa w sprawie więzi miedzy rodzicami a dziećmi –  1 000,00 zł.

Dodatkowo koszty prawników, opłaty dla kuratorów za przeprowadzone wywiady itp.

 

Pozew o alimenty

Kwestia alimentów jest rozstrzygana w trakcie rozwodowej. Jednak zdarzają się sytuacje gdy strona której zostały zasądzone alimenty przestaje się wywiązywać ze swoich zobowiązań i zaprzestaje płacenia alimentów (na dzieci lub byłego małżonka). W takiej sytuacji do Sądu należy złożyć pozew o alimenty. W przypadku niepełnoletnich dzieci pozew o alimenty składa rodzic lub opiekun prawny sprawujący opiekę nad dzieckiem. Pozew taki powinien określać kwotę zaległości alimentacyjnej, datę od której dłużnik alimentacyjny nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań celem określenia wysokości należnych odsetek. Pozew taki dla osób go składających jest zwolniony od  opłat sądowych.