Prowadzenie swego przedsiębiorstwa może nieraz doprowadzić do potrzeby połączenia się z inną spółką, a zatem tak nazywanej fuzji. Jak wygląda łączenie przedsiębiorstw w Polsce? W jakich przypadkach może dojść do fuzji?
Regulacja zasad oraz stylu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję i praktykom naruszającym zbiorowe interesy klientów, i też anty-konkurencyjnym koncentracjom inwestorów oraz ich związków, jeśli owe praktyki bądź koncentracje powodują bądź mogą powodować skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, została dokładnie zawarta w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Uczestnikami fuzji, mogą być przedsiębiorstwa całkowicie inne pod względem systemu kierowania, kultury organizacyjnej, lub sposobów wartości, dlatego sukces takiej operacji uwarunkowany jest od tego jak efektywnie mogą się one ze sobą połączyć.

Fuzja wykonywana jest zazwyczaj etapowo. Początkowym krokiem jest zrobienie pełnego połączenia – obejmuje on dobór strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Trzeba tu pokazać określone kierunki oraz harmonogram centralny, do którego będzie się dążyło w czasie fuzji. Kolejnym krokiem jest krok negocjacyjny, w ramach którego tworzona jest weryfikacja kupowanego przedsiębiorstwa, dobór techniki sfinansowania transakcji oraz źródeł uzyskania funduszu. Ostatnim krokiem jest krok integracji, gdzie jest miejsce na zaimplementowanie w życie wcześniej stworzonych projektów oraz głębsze ich badanie w praktyce. Konsolidacja dwóch bądź większej ilości przedsiębiorstw w ramach fuzji jest zadaniem ciężkim, jakie wymaga podjęcia działań w wielu elementach działania tych spółek.

Przy łączeniu firm poprzez przejęcie potrzebne jest zrobienie szeregu czynności, jakie dzielą się na trzy fazy: fazę menedżerską, fazę właścicielską i fazę rejestracji. Podział na fazy ma istotne znaczenie przy spółkach kapitałowych, w których charakteryzuje się organ zarządzający (zarząd) oraz organ właścicielski (zgromadzenie wspólników bądź walne zgromadzenie), pomiędzy które podzielone są czynności fazy menedżerskiej oraz właścicielskiej, tymczasem w spółkach osobowych czynności fazy menedżerskiej robią wspólnicy prowadzący sprawy spółki, natomiast czynności fazy właścicielskiej – wszyscy wspólnicy. W fazie menedżerskiej zarządy łączących się spółek uzgadniają oraz tworzą harmonogram połączenia i zestawienie uzasadniające prawne oraz gospodarcze elementy połączenia. W planie połączenia określa się m.in. sposób połączenia, pokazuje łączące się spółki i stosunek zmiany udziałów, i w razie połączenia per unionem wskazuje się też system spółki nowo zawiązanej. Potem harmonogram połączenia trzeba dostarczyć do akt w sądzie rejestrowym łączących się spółek wraz z wnioskiem o wskazanie biegłego rewidenta, który sprawdzi harmonogram połączenia pod względem prawidłowości oraz rzetelności. Harmonogram połączenia trzeba jednocześnie ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zamiar łączenia wymaga podwójnego zawiadomienia wspólników bądź akcjonariuszy łączących się firm W zawiadomieniu określa się m.in. termin zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia, na którym podejmowane będą uchwały o połączeniu, i wiadomość o terminie zaznajomienia się z dokumentami połączeniowymi.