W ostatnich latach zaobserwować można wzrost liczby małżeństw, które zawierane są przez osoby pochodzące z różnych krajów. W związku z tymi różnicami wiele osób, jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński, zastanawia się, czy ślub może wpłynąć na kwestię ich obywatelstwa. Pytań w tym przedmiocie może być naprawdę wiele, a wśród tych, które zadawane są prawnikom najczęściej z cała pewnością wyróżnić należy zwłaszcza takie, które dotyczą utraty dotychczasowego obywatelstwa lub odwrotnie – możliwości nabycia obywatelstwa współmałżonka. Czy prawo reguluje te kwestie? Oczywiście! Dlatego warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami lub zasięgnąć porady fachowca.

Ślub z obywatelem Polski a nabycie polskiego obywatelstwa

Warto na początek wyraźnie podkreślić, że wstąpienie w związek małżeński z osobą, która posiada polskie obywatelstwo, nigdy nie powoduje, że takowe zostanie również automatycznie nadane współmałżonkowi tej osoby.

Ślub z obcokrajowcem a utrata obywatelstwa polskiego

Uwypuklenia wymaga również fakt, że wstąpienie Polki bądź Polaka w związek małżeński z obcokrajowcem nigdy nie jest powodem do tego, aby utracili oni swoje obywatelstwo. Kwestię tę reguluje ustawa o obywatelstwie polskim, która w art. 5 wskazuje, że “zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą niebędącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków”. Natomiast z art. 34 Konstytucji RP wyraźnie wynika, że nie istnieje inny sposób na utratę obywatelstwa, aniżeli dobrowolne się go zrzeczenie. Oznacza to, że jedynie chęć wyzbycia się posiadanego obywatelstwa może być powodem jego utraty.

Ubieganie się o obywatelstwo polskie

To, że zawarcie związku małżeńskiego nie stanowi powodu, dla którego nadaje się obywatelstwo, wcale nie oznacza, że w żaden sposób nie wpływa na tę kwestię. Otóż obcokrajowiec, który zawarł związek małżeński z osobą obywatelstwa polskiego, może uzyskać takie obywatelstwo, jeśli spełni wskazane ku temu prawem przesłanki. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2: “Za obywatela polskiego uznaje się cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie w Polsce co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa”. Oznacza to, że współmałżonek polskiego obywatela może ubiegać się o nadanie mu obywatelstwa polskiego w uproszczonym trybie administracyjnym.

Prawa obcokrajowca Zawarcie małżeństwa z osobą posiadającą polskie obywatelstwo wpływa również na szereg innych praw przysługujących obcokrajowcowi na terytorium Polski. Dotyczą one na przykład możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bądź podjęcia pracy. Warto dokładnie poznać wszystkie przysługujące cudzoziemcom na tej podstawie uprawnienia, aby móc w praktyce swobodnie z nich korzystać. Nierzadko, kiedy nasza wiedza z zakresu prawa nie jest na tyle obszerna, warto zgłosić się do prawnika, który w przystępny sposób wyjaśni wszystkie dotyczące owego tematu kwestie.