Wysokość alimentów w Polsce

Obowiązek alimentacyjny w Polsce jest kwestią indywidualną, uzależnioną od wielu czynników. Zobowiązania alimentacyjne mogą wystąpić na różnej linii pokrewieństwa – rodziców względem dzieci, dzieci względem rodziców czy też byłego małżonka względem drugiego. Najczęstszym przypadkiem jest sytuacja gdzie zobowiązanie alimentacyjne dotyczy rodziców względem dzieci. Zgodnie z polskim prawem rodzinnym i opiekuńczym rodzice powinni łożyć na utrzymanie swojego dziecka do momentu jego usamodzielnienia się. Ważną kwestią jest fakt, iż wiek dziecka nie ma tutaj znaczenia. Gdy dziecko osiągnie pełnoletniość, jednak nie podejmie pracy zarobkowej tylko kontynuuje naukę zobowiązanie alimentacyjne nie ustaje.

Zdarzają się sytuacje, gdy rodzice sami ustalają wysokość alimentów na drodze porozumienia stron. Jednak bardzo częstym jest przypadek, gdy rodzice nie dochodzą do porozumienia, wtenczas koniecznym jest przeprowadzenie rozprawy sądowej. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe osoby zobowiązanej.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe osoby zobowiązanej sąd rozpatruje następujące kwestie: wysokość dochodów, stan posiadania, wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stan zdrowia. Z kolei potrzeby dziecka obejmują koszty związane z wyżywieniem dziecka, zapewnieniem korzystania z mediów (prąd, woda, gaz, Internet, telewizja, itp.), dostępem do oświaty, rozrywką, kulturą fizyczną, ochroną zdrowia czy też leczeniem. Przy ustalaniu wysokości alimentów należy mieć na uwadze fakt prawa dziecka do życia na tej samej stopie życiowej co rodzice.

W pozwie o alimenty należy określić wysokość alimentów, wysokość tę należy uzasadnić. Do pozwu należy dołączyć dowody kosztów ponoszonych na dziecko przez rodzica, który sprawuje nad nimi opiekę (faktury dokumentujące zakupy dla dziecka, faktury za lekarstwa, zaświadczenia o dodatkowych zajęciach dziecka). Można również skorzystać z zeznań osób powołanych na świadka, które znają sytuację finansową rodziny.

Należy również pamiętać, ze wysokość alimentów może ulegać zmianie. Wraz z rozwojem dziecka, jego potrzeby mogą wzrastać – zasadnym jest w takiej sytuacji wystąpienie z pozwem o zwiększenie kwoty należnych alimentów. Pozew o zwiększenie alimentów należy uzasadnić. Przesłanką do zwiększenia alimentów może być korzystanie przez dziecko z różnych form zajęć dodatkowych, również sytuacje losowe m.in. pogorszenie się stanu zdrowia dziecka prowadzące do pojawienia się kosztów leczenia są przesłanką do zwiększania kwoty alimentów.

Zdarzają się również sytuacje, gdy sytuacja finansowa rodzica ulega znacznemu pogorszeniu m.in. utrata pracy, pojawienie się nowego dziecka. W takiej sytuacji rodzic płacący alimenty również ma prawo z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o obniżenie zobowiązania alimentacyjnego.

Należy podkreślić, ze przy ocenie stanu finansowego osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów nie bierze się pod uwagę kredytów przez nią zaciągniętych, to samo tyczy się kosztów sądowych.

Wysokość kwoty alimentów jak zostało już wspomniane może być ustalona na mocy porozumienia rodziców lub na drodze sądowej. Warto jednak rozważyć skorzystanie z drugiej opcji, która daje możliwość wierzycielowi alimentacyjnemu (dziecku lub działającemu w jego imieniu rodzicowi faktycznie sprawującemu opiekę) do egzekucji alimentów, gdy dłużnik alimentacyjny (rodzic zobowiązany do płacenia alimentów) uchyla się od tego obowiązku.