Ślub wiąże się z dopełnieniem pewnych formalności. W przypadku, gdy jedno z przyszłych małżonków jest obcokrajowcem, sprawa się nieco komplikuje.  Warto zapoznać się zatem z najważniejszymi wymogami stawianymi przez Urząd Cywilny i pewne dokumenty przygotować wcześniej.

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca w Polsce.

Każdy, kto zamierza zawrzeć związek małżeński w Polsce, a posiada inne niż polskie obywatelstwo zobligowany jest do przedstawienia w Urzędzie Stanu Cywilnego odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa powinien potwierdzić zdolność prawną cudzoziemca do zawarcia małżeństwa z obywatelem lub obywatelką Polski wymienioną w tym zaświadczeniu z imienia i nazwiska. Wymienione muszą być również dane osobowe obcokrajowca oraz informacja o jego stanie cywilnym. Niektóre kraje nie wystawiają takiego zaświadczenia. W takim przypadku należy uzyskać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego z Sądu Rejonowego.

Jeśli cudzoziemiec z jakiego powodu nie może udać się do swojego kraju w celu załatwienia formalności, może skorzystać z pomocy konsulatu swojego kraju, który znajduje się na terenie RP.

Jeśli osoba chcąca zawrzeć związek małżeński z Polką lub Polakiem nie mówi po polsku, należy do Urzędu Stanu Cywilnego zgłosić się w obecności tłumacza przysięgłego. Również ceremonia odbywa się w obecności takiego tłumacza.

Kiedy należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego?

Datę samego ślubu ustala się podczas składania dokumentów. Niezbędne dokumenty przynosimy do Urzędu Stanu cywilnego najwcześniej sześć miesięcy, a najpóźniej na miesiąc przed planowaną ceremonia.

O czym należy pamiętać po zawarciu związku małżeńskiego?

Po zawarciu małżeństwa akt małżeństwa należy przetłumaczyć przysięgle na ojczysty język i dostarczyć do odpowiedniego konsulatu. Konsulat ma obowiązek rejestracji związku w ojczyźnie danej osoby. Następnym krokiem jest legalizacja pobytu w Polsce. W tym celu należy udać się do Wydziału Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego gdzie wymagane są:

  • cztery kopie wniosku o zezwolenie na pobyt;
  • pięć kolorowych fotografii (takich jak do paszportu);
  • paszport oraz kopie wszystkich zapełnionych stron (te ze zdjęciami i te z pieczątkami i wizami);
  • odpis aktu małżeństwa oraz jego ksero;
  • ksero dowodu tożsamości małżonka;
  • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (obywatele Unii Europejskiej są z tego zwolnieni).

Czasami małżonkowie są wzywani do Wydziału Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia, czy zawarcie małżeństwa nie jest fikcyjne, np. dla wizy. Jeśli obywatel innego kraju nie mówi po polsku, należy stawić się w obecności tłumacza przysięgłego.

Obywatel Polski nie musi brać ślubu z obcokrajowcem w Polsce. Może to zrobić w jego kraju. Po zawarciu tam małżeństwa należy go zarejestrować w Polsce za pośrednictwem konsulatu lub  w Urzędzie Stanu Cywilnego.