Zawarcie związku małżeńskiego z Polakiem odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, który połączony jest z administracją gminną – jest więc bardzo powszechny. W celu zawarcia legalnego małżeństwa kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego należy przedłożyć niezbędne dokumenty. Przede wszystkim są to dokumenty potwierdzające tożsamość kobiety i mężczyzny chcących wziąć ślub (w Polsce na ten moment nie ma możliwości związku małżeńskiego zawieranego przez dwie osoby tej samej płci). Należy też dostarczyć akty urodzenia wyżej wymienionych osób. Jeżeli sporządzone są one w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub przez Konsula RP.

Polskie prawo wymaga od osób zawierających związek małżeński poświadczenia o ewentualnych wcześniejszych małżeństwach. Jeżeli takowe miały miejsce należy dostarczyć akty małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa. Wdowy i wdowcy dostarczyć muszą akt zgonu zmarłego małżonka. Jeżeli któryś z wymienionych aktów spisany został w języku innym niż polski, znów zachodzi konieczność dostarczania tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub przez Konsula RP.

Obcokrajowcy chcący zawrzeć na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związek małżeński muszą dostarczyć również kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie z ojczystego kraju o zdolności do wzięcia ślubu. Również w tym wypadku dokument musi być przedłożony w języku polskim w tłumaczeniu sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Po zaświadczenie takie zainteresowany powinien się udać do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia. Jeżeli nie wydaje on tego typu dokumentów lub istnieją inne uzasadnione przesłanki, które uniemożliwiają jego dostarczenie petent może zwrócić się w Polsce do Sądu Rejonowego właściwego dla jego aktualnego miejsca zamieszkania o zwolnienie z obowiązku przekładania opisywanego zaświadczenia. Dzieje się to w ramach postępowania nieprocesowego, a więc nie ma konieczności zakładania osobnej sprawy, co znacznie ułatwia całą procedurę. We wniosku do sądu należy zamieścić uzasadnienie, dlaczego zaświadczenie z kraju macierzystego nie może zostać wydane. Należy pamiętać również o dostarczeniu do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym odbyć się ma ceremonia potwierdzenia wpłaty na konto urzędu w wysokości 84 złotych, czyli kwoty stanowiącej opłatę skarbową.

Warto również wspomnieć, że w Polsce istnieje możliwość wzięcia ślubu konkordatowego, czyli w jednym ze związków wyznaniowych. Wówczas wszystkie wyżej wymienionego dokumenty, wraz z zapewnieniem z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa należy dostarczyć księdzu czy przełożonemu innego związku wyznaniowego. W przeciągu pięciu dni po ceremonii ma on obowiązek przekazać dokumentację do Urzędu Stanu Cywilnego. Nadmienić należy, że forma ta nie zwalnia z opłaty skarbowej w wysokości 84 złotych.