Wielu cudzoziemców z rozmaitych krajów, decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwijanie interesu na obszarze Polski. Zgodnie z funkcjonującymi w Polsce normami cudzoziemcy mogą rejestrować oraz prowadzić każdą dopuszczoną naszym prawem formę działalności gospodarczej, na takich samych regułach jak obywatele polscy. Nie znaczy to jednakże, iż każdy cudzoziemiec może być przedsiębiorcą w naszym kraju. Żeby móc bowiem w całości prawomocnie prowadzić swój biznes, trzeba najpierw spełnić określone kryteria.
Warunki, jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby móc otworzyć spółkę w Polsce, reguluje Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wychodzi z treści ustawy, możliwość oraz forma prowadzenia działalności zależy przede wszystkim od tego, skąd pochodzi określony obcokrajowiec. Poszczególni obcokrajowcy mogą zakładać oraz zarządzać działalność gospodarczą na takich samych regułach jak obywatele naszego kraju. Osoby takie muszą mieć uregulowany pobyt na terenie naszego kraju. Jedynie w takim wypadku, ustawa uprawnia ich do zakładania działalności na terenie Polski.
Dostępne formy wykonywania działalności gospodarczej w Polsce
1. jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej – wykonywana na bazie wpisu w CEIDG, jej prowadzenie jest podobne jak w wypadku obywateli Polski, może być założona w standardowy sposób poprzez wizytę w urzędzie (każdy wydział działalności gospodarczej na obszarze Polski) bądź poprzez Internet.
2. działalność gospodarcza w formie spółki oraz spółdzielni – wpisywana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), można jej dokonać poprzez Internet (dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowej).
Do najpopularniejszych pośród obywateli UE form działalności należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostałe, mniej atrakcyjne odmiany spółek, to spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz akcyjna. Jeśli działalność ma być wykonywana wspólnie poprzez parę osób, to można ją także prowadzić w postaci spółdzielni, w tymże spółdzielni socjalnej.
W sytuacji, kiedy osoba wykonująca działalność na obszarze Polski mieszka w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej podlega ona ustawodawstwu owego państwa, w jakim wykonywana jest działalność gospodarcza. Nie ma znaczenia w takim przypadku fakt miejsca zamieszkania owej osoby.
Odmiennie rzecz wygląda w wypadku wykonywania działalności w Polsce oraz ponadto zatrudnienia na umowę o pracę w którymkolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej. W takim przypadku osoba ta podlega przepisom prawa państwa, w jakim wykonuje pracę na bazie zatwierdzonej umowy o pracę. Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą w Polsce, mające miejsce zamieszkania odmienne aniżeli adres prowadzenia działalności podlegają na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi skarbowemu jedynie od przychodów (dochodów) uzyskiwanych na obszarze Polski (jest to tzw. ograniczony obowiązek fiskalny).