Ślub w Polsce

Obcokrajowiec, aby zawrzeć związek małżeński w Polsce, we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego powinien złożyć:

 1. dokument tożsamości ze zdjęciem;
 2. odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem urzędowym w przypadku gdy akt został sporządzony w innym języku niż język polski – lista uprawnionych tłumaczy publikowana jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości lub stronach konsulatów RP;
 3. zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski;

W przypadku gdy obcokrajowiec pozostawał wcześniej w związku małżeńskim poza wymienionymi wyżej dokumentami powinien przedłożyć:

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie. W przypadku gdy do rozwodu doszło zagranicą konieczne jest przedłożenie oryginału odpisu orzeczenia z tłumaczeniem urzędowym. Polskie przepisy mogą wymagać uznania wyroku za skuteczny na obszarze Polski, wtedy niezbędne jest dołączenie prawomocnego postanowienia sądu;
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu;
 3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów);

Zdarzają się sytuacje, gdy kraj pochodzenia nie wydaje zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, należy wtedy przeprowadzić postępowanie przed polskim Sądem Rejonowym. Konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie zwolnienia z obowiązku przedłożenia dokumentu do Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozwód w UK                                                                                                              

Sądy brytyjskie są właściwe do przeprowadzenia postępowania o rozwód jeżeli choćby jedno z małżonków ma stałe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii lub przebywa na jej terenie przynajmniej rok przed złożeniem pozwu o rozwód. Bez znaczenia pozostaje kwestia obywatelstwa małżonków jak i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

Należy pamiętać o tym, że pozew o rozwód można złożyć dopiero po upływie roku od zawarcia związku małżeńskiego. Warunkiem uzyskania orzeczenia o rozwodzie jest wykazanie, że doszło do rozkładu związku małżeńskiego. Przyczynami rozkładu są:

 1. zdrada współmałżonka;
 2. nieracjonalne zachowanie współmałżonka;
 3. porzucenie na okres co najmniej dwóch lat;
 4. dwuletnia separacja i zgoda obu stron na rozwód;
 5. separacja trwająca piec lat (zgoda drugiej strony na rozwód nie jest konieczna).

Jeżeli małżonkowie mają dzieci poniżej 16 roku życia lub poniżej 18 jeśli kontynuują naukę niezbędne będzie również ustalenie przez sąd z kim dzieci będą mieszkać oraz jak będą kontaktować się z drugim rodzicem.

Po doręczeniu pozwu oraz przeprowadzeniu czynności wstępnych sędzia wydaje wstępne orzeczenie o rozwodzie jeżeli uzna, że istnieją przesłanki do rozwodu. Jeżeli między stronami nie ma sporu co do spraw dotyczących małoletnich dzieci oraz spraw finansowych to rozwód może odbyć się drogą korespondencyjną. Jeżeli sędzia uzna, że jest to niezbędne to może wezwać strony do sądu w celu wyjaśnienia wątpliwości.Ostatnim etapem postępowania rozwodowego jest wydanie przez sąd prawomocnego i ostatecznego orzeczenia o rozwodzie. Po otrzymaniu tego dokumentu strony przestają być w związku małżeńskim i mogą zawrzeć kolejny związek.